آیا میتوان با کارتهای بانکی عضو شتاب عملیات خرید ر تکمیل نمود؟

- بله ، با تمامی کارتهای عضو شبکه شتاب می شود از سایت هیمه فود خرید نمود


آیا میتوان در هنگام تحویل کالا تسویه نمود؟

- بله ، میتوان بصورت نقدی یا توسط کارت بانکی و از طریق POS  سیار که در اختیار پیک ما است تسویه نمود.


آیا میتوا ن سفارش را خارج از محدوده سرویس دهی رستوران شما دریافت نمود؟

بله ، این گزینه امکان پذیر است و توسط سرویس های خارجی  مثل آزانس با هزینه جداگانه قابل ارسال می باشد ( این هزینه به عهده سفارش دهنده میباشد)